درباره انجمن علمی معاری دانشگاه رازی کرمانشاه

انجمن علمی معماری دانشگاه رازی در سال ۱۳۸9 توسط جمعی از دانشجویان علاقمند
رشته معماری تشکیل شد و از اولین انجمن های علمی تشکیل شده در دانشگاه رازی بود
که از همان سالهای ابتدایی جوایز ، افتخارات و تحسین های زیادی را به خود اختصاص
داد.در همان سال تاسیس و در جشنواره ملی حرکت سال ۱۳9۰ بعنوان برترین انجمن
علمی دانشگاه رازی و با کسب بیش از نیمی از جوایز ممکن در بخش های گروهی و فردی
شروعی بسیار مطلوب را آغاز و مورد توجه مسئولین دانشگاه و مسئولین اجرایی نهادهای
مرتبط و همکار در سطح شهر کرمانشاه نظیر سازمان نظام مهندسی ، سازمان زیباسازی
شهرداری تهران و ... قرار گرفت.
این موفقیت مقطعی نبوده و انجمن علمی سالهای درخشان خود را در سالهای بعد نیز
تداوم بخشیده و در سالهای 9۰ تا 9۵ بعنوان برترین انجمن علمی دانشگاه رازی انتخاب
که در تاریخ دانشگاه و همچنین در کشور برای اولین بار اتفاق می افتاد از شگفتی های
عملکردی این انجمن می باشد.
نکته قابل توجه در عملکرد این انجمن که باز هم در سطح کشور بی سابقه می باشد
دریافت عنوان در تمامی گرایش ها و بخش های جشنواره حرکت می باشد که نشان از
انعطاف عملکرد بسته به نیاز های متفاوت دانشجویان می باشد ضمنا کسب جایزه
جشنواره حرکت درون دانشگاهی در تمامی بخش ها نشان از توجه زیاد به کیفیت در عین
اهمیت کمیت برای انجمن علمی می باشد.
این انجمن در تمامی بخش های تعریف شده جشنواره حرکت شامل : دبیر برگزیده،
کارآفرینی، حامیان مالی، فضای مجازی، اختراع، نشریه، انجمن برگزیده، فعالیت آموزشی،
فعالیت ترویجی، فعالیت پژوهشی، استاد مشاور برگزیده، مسابقه علمی، خلاقیت و
نوآوری موفق به کسب جایزه جشنواره درون دانشگاهی و در سال 9۲ - 9۳ موفق به کسب
جایزه جشنواره ملی حرکت ) به میزبانی شهر شیراز ( در بخش "انجمن برگزیده" و در
سال 9۶ موفق به کسب جایزه )به میزبانی شهر کرمانشاه(در بخش "فضای مجازی "و
"انجمن برتر" گردید.
از نکات قابل توجه این انجمن ارتباط نزدیک با فارغ التحصیلان و حضور دبیران سابق در
قالب شورای مشاوران و انجمن فارغ التحصیلان می باشد که منجر به اتفاقات خوب و هم
افزایی و فضایی صمیمی و به دور از روزمرگی شده است. که این اقدام ابداعی نیز توسط
انجمن معماری این دانشگاه شروع گردید که موجبات تحسین این انجمن را توسط ریاست
سابق دانشگاه رازی و معاونت فرهنگی فعلی فراهم فراهم آورد.
ارتباط نزدیک اساتید و انجمن علمی و همکاری دو جانبه از دیگر بخش های موفقیت
انجمن معماری رازی در سالهای اخیر بوده است . چرا که انجمن های علمی بعنوان بازوهای
اجرایی بدون هماهنگی متقابل با هیات علمی گروه و مسئولین حوزه فرهنگی مسیر
دشواری را برای فعالیت و موفقیت در عمل خواهند داشت.
موفقیت های انجمن علمی منجر به حمایت های مادی و معنوی سازمان نظام مهندسی
استان و همچنن شهرداری کرمانشاه بصورت مستقیم از فعالیت های این انجمن گردید
که توان اجرایی این انجمن را در سالهای اخیر بالاتر برده و منجر به تصمیم گیری های
عملیاتی تر در این حوزه گردید. بخصوص که در استان های مرزی توان حمایتی نهادهای
خصوصی به مراتب از استان های مرکزی و پایتخت کمتر بوده اما اراده و نیت های خالصانه
ی اعضای شورای مرکزی منجر به اعتماد سازمانها و ایجاد انگیزه در دانشجویان گردید.