نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست نقد گروه معماری و انجمن علمی معماری


از همان ابتدای فعالیت انجمن سعی بر این شد که برنامه های مورد علاقه دانشجویان
بررسی شده و فعالیت ها بر پایه ی آن تنظیم گردد این جلسه بهانه ای بود تا با حضور
دانشجویان به مشورت با آنان پرداخته و نیازسنجی مناسبی به عمل آید.
این جلسه در تاریخ ۱9 / ۱۲ / 9۶ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشکده هنر و معماری توام با یک فضای
خودمانی بین دانشجویان، اعضای جدید و سابق انجمن و با حضور آقای دکتر عبادی
)استاد مشاور علمی انجمن(برگزار گردید.